Ankieta


wyniki

Stowarzyszenie TAK społeczności szkolnej

 

Stowarzyszenie TAK społeczności szkolnej powstało w kwietniu 2014 roku z inicjatywy dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku – pani Emilii Korzep. Stowarzyszenie zrzesza rodziców uczniów Gimnazjum i pracowników szkoły. Jego głównym celem jest wspieranie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku w działaniach ukierunkowanych na inicjowanie i realizację różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych. Poprzez pracę na rzecz stowarzyszenia pragniemy przede wszystkim wspierać wszechstronny rozwój dzieci oraz wychowywać w aspekcie moralnym, etycznym i duchowym.

 

Nasze cele edukacyjne i wychowawcze chcemy wcielać w życie podejmując szereg inicjatyw, takich jak organizowanie zajęć pozalekcyjnych, zajęć sportowych i promowanie kultury fizycznej, pomoc uczniom w wyjazdach na wycieczki, remonty i wzbogacanie wyposażenia szkoły, wspieranie rodzin w ich funkcjach wychowawczych, fundowanie stypendiów, nagród i wyjazdów zagranicznych, pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, współpracę z ośrodkami zagranicznymi, promowanie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej, współpracę ze środowiskiem lokalnym, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagającą kulturę, sztukę oraz turystykę i krajoznawstwo, upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, promocję i organizację wolontariatu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Adres siedziby Stowarzyszenia:

ul. Szkolna 1

62-004 Czerwonak.

Gmina Czerwonak

Powiat: poznański

Województwo wielkopolskie

Tel.: (061) 8120 240 faks: (061) 8120 240

E-mail: czerwonak_gimn@wp.pl

Adres strony internetowej: http:// www.gimczerwonak.szkolna.net

 

Numer rachunku bankowego: 60 9043 1070 2701 0018 4902 0001

Nazwa banku: SGB Poznański Bank

NUMER KRS: 0000496591

Regon: 302662842

 

Zrealizowane projekty

W swojej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy już jeden projekt. Środki na jego realizację uzyskaliśmy, wygrywając konkurs na zaplanowanie i przeprowadzenie zadania publicznego przeprowadzony przez Gminę Czerwonak. Dzięki środkom uzyskanym z gminnych funduszy, społeczność Gimnazjum zainicjowała organizację obchodów uroczystości kanonizacji Jana Pawła II, które umożliwiły wszystkim chętnym mieszkańcom Gminy wspólne przeżycie tego niezwykle ważnego wydarzenia. Planując uczczenie kanonizacji Jana Pawła II, pragnęliśmy zaangażować w nie jak najwięcej mieszkańców Gminy, w szczególności młodzież. Wydarzenia, które składały się na tę uroczystość to koncert zespołu wokalnego La Speranza oraz montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszego Gimnazjum, a także wystawa różańców wykonanych własnoręcznie przez mieszkańców Czerwonaka oraz wydanie tomiku poezji w oparciu o prace literackie autorstwa mieszkańców Gminy. Wierzymy, że przygotowane przez nas obchody wpłynęły pozytywnie na integrację mieszkańców Czerwonaka i społeczności szkolnej oraz zwróciły uwagę na wartości obecne w życiu, działalności i twórczości Jana Pawła II. 

Czerwiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30