Ankieta


wyniki

Statut Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku

  

 Elementy Statutu:

 1. Nazwa, siedziba, teren działalności.

 2. Cele  Samorządu Uczniowskiego.

 3. Zadania Samorządu.

 4. Prawa samorządu.

 5. Organy samorządu.

 6. Fundusze samorządu.

 7. Opiekunowie samorządu.

 8. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 9. Postanowienia końcowe.

 

 

I. Nazwa, siedziba, teren działalności.


 

 1. Samorząd nosi nazwę „Samorząd Uczniowski przy Gimnazjum imienia Jana Pawła II” w Czerwonaku.


 

 1. Siedzibą Samorządu jest Publiczne Gimnazjum w Czerwonaku ul. Szkolna 1.


 

 1. Samorząd Uczniowski prowadzi swoją działalność na terenie wyżej wymienionej szkoły.


 

 1. Samorząd Uczniowski działa na mocy Statutu Szkoły.


 

 1. Pracę i działalność Samorządu nadzoruje w imieniu Rady Pedagogicznej i Dyrekcji szkoły dwóch nauczycieli.


 

 1. Samorząd działa i funkcjonuje poprzez organy statutowe.


 


II. Cele  Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.


 

 1. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.


 

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.


 

 1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.


 

 1. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.


 

III. Zadania Samorządu.


 

 1. Pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.


 

 1. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.


 

 1. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.


 

 1. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.


 

 1. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.


 

 1. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar.


 

 1. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież (np. dyskoteki, sklepik uczniowski).


 

 1. Rada Samorządu jest pomostem między gronem pedagogicznym a uczniem.


 

 1. Przedstawianie organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów jak:

  1. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi zainteresowaniami – w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

  2. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

  3. prawo do dysponowania funduszami wypracowanymi przez uczniów poprzez np. organizację imprez zarobkowych, loterii, prowadzenie sklepiku.


 

IV. Prawa Samorządu.


 

 1. Prawo do uczestniczenia w radach klasyfikacyjnych.


 

 1. Prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów.


 

 1. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.


 

 1. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.


 

 1. Prawo do wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela.


 

 1. Organizacja imprez szkolnych.


 

 1. Współdziałanie w przyznawaniu uczniom różnych form pomocy.


 

 V. Organy Samorządu.


 

 1. Organami Samorządu są:

  1. Rada Samorządu Uczniowskiego.

  2. Sekcji Samorządu Uczniowskiego.

  3. Trójki klasowe (przewodniczący, zastępca i skarbnik klasowy) – Rada Uczniowska


 

 1. Działalnością Samorządu kieruje Rada Samorządu Uczniowskiego.


 

 1. Do Rady Uczniowskiej wchodzi po 3 przedstawicieli z każdej klasy.


 

 1. Kadencja władz Samorządu trwa jeden rok.


 

 1. Wszystkie uchwały i decyzje organów Samorządu powinny zostać zaprotokołowane.


 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego informuje  uczniów o swojej działalności, przez komunikaty ustne, ogłoszenia pisemne w gablotach i informacje na gazetce szkolnej.


 

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego może powoływać sekcje do wykonania określonych działań (np.: sekcja porządkowa, sekcja imprezowo –organizacyjna, sekcja dekoracyjna, sekcja informacyjna). Pracami wszystkich sekcji koordynuje Rada Samorządu wraz z opiekunami Samorządu.  

 

VI. Fundusze Samorządu

 

 1. Samorząd może posiadać własny fundusz. Gromadzi go w celu finansowania swej działalności i imprez szkolnych, dokumentacji fotograficznej życia szkoły, dekoracji, nagród, gazetki szkolnej, słodkości.


 

 1. Fundusz Samorządu może być tworzony :

  1. z kwot uzyskanych ze zorganizowanych przez Samorząd imprez,

  2. z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,

  3. ze środków przekazanych przez Radę Rodziców i innych,

  4. z zysków ze sprzedaży towarów w sklepiku szkolnym.

  5. z dobrowolnych składek uczniów


 

 1. Dysponentem funduszu jest Rada Samorządu  Uczniowskiego i opiekunowie Samorządu.


 

 1. Na koniec roku szkolnego Samorząd Uczniowski przedstawia sprawozdanie finansowe z gospodarowania pieniędzmi samorządu.


 

 

 VII.  Opiekunowie Samorządu.

 

 1. Opiekunów Samorządu wybiera Dyrektor szkoły. Rada Samorządu Uczniowskiego może zgłosić swoich kandydatów na opiekunów.


 

 1. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi w realizacji jego zadań koordynowanie jego działalności, proponowanie zagadnień do realizacji, przekazywanie różnych propozycji i pomysłów.


 

 1. Kadencja opiekuna trwa 1 rok z możliwością przedłużenia (bez ograniczeń).

 

 

VIII. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czerwcu, wg następującej ordynacji wyborczej:

 1. Wybory są demokratyczne, czyli:

 • Powszechne – biorą udział wszyscy uczniowie gimnazjum,

 • Równe – każdy głos liczy się tak samo,

 • Tajne – nie musisz mówić na kogo głosujesz,

 • Bezpośrednie – każdy uczeń ma prawo oddać osobiście swój głos na swego kandydata.

 1. Prawo wyboru mają wszyscy uczniowie.

 2. Każdy uczeń ma prawo kandydować do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

 1. Od momentu ogłaszania wyborów czas zgłaszania kandydatów trwa 3 tygodnie.

 

 1. Każdy z kandydatów ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej.

 

 1. Kandydaci są wobec siebie kulturalni, tolerancyjni, uczciwi wg zasady FAIR PLAY.

 

 1. W skład Komisji wyborczej wchodzi 3 wybranych uczniów, którzy po przeliczeniu głosów ogłoszą wyniki.

 

 1. Każdy uczeń może głosować tylko 1 raz i na jednego kandydata. Aby głos był ważny musi postawić 1 krzyżyk przy nazwisku swojego kandydata.

 

 1. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym Rady Samorządu, kolejna osoba – zastępcą. Skarbnikiem zostaje osoba, która zajęła 3 miejsce pod względem ilości głosów lub jeżeli ta osoba nie jest w stanie podołać zadaniu, staje się ona sekretarzem a na skarbnika wybieramy osobę chętną spośród członków samorządu.


 

IX. Postanowienia końcowe.

 

 1. Rada Uczniowska współdziała z organami szkoły i innymi organizacjami jeśli istnieją w szkole.


 

 1. Samorząd Uczniowski od władz szkolnych powinien otrzymać pomoc w zakresie

całokształtu działalności Samorządu.

 

 1. Zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego działania.


 

 1. Wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego.


 

 1. Uchwałę Samorządu szkoły, jeśli jest ona sprzeczna z prawem, Statutem Szkoły lub celami wychowawczymi szkoły może zawiesić lub uchylić dyrektor szkoły.

Czerwiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30